Acer pal. 'Osakazuki'

Acer pal. 'Osakazuki'

30-40 cm C.3L
vert
10,75 €