Asclepias incarnata 'Ice Ballet'

Asclepias incarnata 'Ice Ballet'

Touffe GDT.9