Asclepias tuberosa

Asclepias tuberosa

Touffe GDT.9