Baptisia australis

Baptisia australis

Touffe GDT.9