Carex flag. 'Kiwi'

Carex flag. 'Kiwi'

Touffe GDT.9